انتروباکتریاسه

باکتری های این خانواده می توانند به صورت های پاتوژن اصلی ویا فرصت طلب باشند. پاتوژن های فرصت طلب در شرایط عادی و در زیست گاه طبیعی خود بیماری زا نیستند اما اگر به سایر قسمت های بدن منتقل شوند و یا از مناطق استریل بدن جدا شوند، بیماری زا تلقی می شوند. برای نمونه می توان از اشریشیا کلای نام برد که در شرایط عادی در روده غیربیماری زا و در خون و مایع مغزی نخاعی بیماری زا می شود. در گروه دوم، باکتری های بیماری زای اصلی قرار دارد که فلور نرمال بدن نبوده و جدا سازی آنها از نمونه های بالینی نشانگر بیماری است. از این دسته نیز می توان از یرسینیا انتروکولیتیکا، یرسینیا پستیس، شیگلا دیسانتریه و سالمونلا نام برد.

ویژگی های مشترک خانواده انتروباکتریاسه:
تمام باکتری های این خانواده کوکوباسیل های گرم منفی، بدون اسپور، هوازی و بی هوازی اختیاری بوده و به راحتی بر روی محیط کشت های عادی رشد می کنند. این باکتری ها گلوکز را تخمیر کرده و از تخمیر این قند اسید و گاز        دی اکسید کربن و یا اسید تنها ایجاد می کنند. تمام جنس های این خانواده اکسیداز منفی، بیشتر کاتالاز مثبت، تمامی آن ها احیاگر نیترات به نیتریت و بیشتر متحرک و دارای فلاژل های پری تریش هستند. درجه حرارت مناسب رشد     Cº ۳۵-۳۷ بوده اما برخی گونه ها مانند یرسینیا انتروکولیتیکا در حرارت  ۱-۵ºC هم رشد می کنند.

نمونه گیری و انتقال نمونه ها:
باکتری های این خانواده از نمونه های مختلفی مانند ادرار، خون، مایع مغزی- نخاعی، خلط، زخم و … جدا می شوند. بر اساس نوع نمونه روند نمونه گیری و کشت متفاوت خواهد بود.
در صورت وجود فاصله زمانی بین نمونه گیری و انجام آزمایش  بهتر است که نمونه ها را در محیط های انتقالی مانند کری بلر و یا استوارت نگه داری نمود.

محیط های کشت انتخابی و افتراقی:
در نمونه گیری از مدفوع (یامواد و محلولهای خوراکی)برای جداسازی عوامل پاتوژن ابتدا غنی سازی انجام می شود.نمونه ها ابتدا در این محیط ها کشت داده می شود مانند: محیط سلنیت F (Selenit F)که بیشتر برای غنی سازی سالمونلا ها و محیط GN (Gram Negative Broth ) بیشر برای جدا سازی شیگلا از آن استفاده می گردد.
بیشتر جنس های خانواده انتروباکتریاسه به خوبی بر روی محیط های کشت معمول مانند آگارخون دار، شکلات آگار و مولر هینتون آگار رشد می کنند. اما برای جدا سازی آنها از محیط های کشت انتخابی مانند، مک کانکی آگار و ائوزین متیلن بلو آگار ،هکتون انتریک آگار استفاده می شود. سالمونلا شیگلا آگار نیز برای برخی از جنس ها یا گونه ها به کار می رود.