خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار > انواع محیط کشت از نظر شکل ظاهری (فیزیکی)

انواع محیط کشت از نظر شکل ظاهری (فیزیکی)

انواع محیط کشت از نظر شکل ظاهری (فیزیکی)
محیط های کشت از نظر ویژگی های فیزیکی  به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف- محیط های کشت جامد (Solid Media): این محیط ها دارای یک ماده سفت کننده به نام آگار (Agar) هستند . آگار کربوهیدرات غیر قابل متابولیسم و کلوئیدی است و از نوعی جلبک دریایی به نام ژلیدیوم (Geledium) به دست آمده و به مقدار ۱۲-۱۵gr/lit به محیط جامد افزوده می شود. این ماده در حرارت  ۸۰-۱۰۰°Cدر آب حل شده و در حرارت های پایین تر از ۴۵°C جامد می شود. این محیط ها  کاربرد فراوانی دارند و می توان آنها را در لوله و یا پلیت تقسیم کرد. از محیط های جامد روتین می توان به محیط های نوترینت آگار  Nutrient Agar = NA)) و مولر هینتون آگار  Hinton Agar) Muller)  MHA  اشاره کرد.
ب- محیط های کشت نیمه جامد Semi Solid Media)): مقدار آگار این محیط ۲-۵gr/lit است و در بیشتر موارد جهت بررسی حرکت باکتری  به کار می رود. مانند محیط SIM
پ- محیط های کشت مایع یا براث :(Liquid Media) این محیط ها  آگار نداشته ، در هر درجه حرارتی مایع  بوده و فقط در لوله استفاده  می شوند مانند محیط نوترینت براث (NB)،برین هارت اینفیوژن براث  Brain Heart Infusion Broth) BHI)، مولر هینتون براث (Muller Hinton Broth)
ت- محیط های کشت دوفازی (Biphasic): مانند محیط کشت کاستانداCastaneda)) که جهت کشت باکتری هایی مانند بروسلا به کار می رود. این محیط ها از یک فاز جامد آگار  ۲٫۵%به صورت اسلنت و یک فاز مایع تشکیل شده اند. هر دو فاز مایع و جامد در این محیط ها از یک ترکیب ساخته می شود، مانند BHI آگار و BHI براث و یا بروسلا آگار و بروسلا براث.