باسیلوس

باسیلوس:
در این جنس تعداد زیادی باسیل های درشت، گرم مثبت و اسپوردار وجود دارد که غالباً هوازی و بی هوازی اختیاری هستند. در شرایط هوازی قادر به تولید اسپور هستند بیشتر اعضاء این جنس ساپروفیت بوده، در خاک و گرد و غبار زندگی می کنند و غالباً باعث ایجاد آلودگی در آزمایشگاه می شوند. از نظر پزشکی و اقتصادی باسیلوس ها اهمیت زیادی دارند. باسیلوس ها دارای انواع پاتوژن انسانی مانند باسیلوس آنتراسیس عامل شاربن یا سیاه زخم و انواع ساپروفیت که ندرتاً بیماری زا هستند، می باشند. مهمترین انواع ساپروفیت عبارتند از: الف- باسیلوس سرئوس (ایجاد مسمومیت غذایی)این باسیل از زخم ها و بیماران مبتلا به مننژیت، پنومونی، سپتی سمی و آندوکاردیت و گاهی سایر عفونت ها به دست آمده است.
ب ـ باسیل های subtilis و sphaericus را نیز گاهی از سپتی سمی، مننژیت و پنومونی جدا نموده اند.