باکتری فرانسیسلا

فرانسیسلا Francisella
این باکتری به شکل کوکو باسیل گرم منفی دیده میشود که در رنگ آمیزی گرم به طور ضعیفی رنگ میگیرد.
جنس فرانسیسلا هوازی اجباری ، بدون اسپور ، اکسیداز منفی و انگل اختیاری داخل سلولی است.

فرانسیسل تولارنسیس
برای جوندگان و انسان بیماری زا میباشد و عامل بیماری تولارمی در انسان  است.
برای رشد به گلوکز و سیستئین نیاز دارد. این باکتری در محیط گلوکز سیستئین بلاد آگار ( GCBA)  پس از ۲ تا ۴ روز قرار گیری در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ، کلنی های صاف و بدون پیگمان با همولیز آلفا ایجاد می نماید.
انواع بیماری زا دارای کپسول میباشد. در تشخیص آزمایشگاهی ترشح زخم یا ترشح غدد لنفاوی را باید روی محیط گلوکز سیستئین بلاد آگار کشت داد.

فرانسیسلا تولارنسیس