بررسی توانائی ذوب ژلاتین توسط باکتری ها

افتراق باکتری های مولد ژلاتیناز از سایر باکتری ها

۲-  اساس آزمایش: 

محیط ژلاتین یک محیط افتراقی است که جهت کشف آنزیم ژلاتیناز از طریق هیدرولیز ژلاتین بکارمی رود. ژلاتین در اصل مشتق پروتئین کلاژن حیوانی است که به محیط های مختلف افزوده می شود. ژلاتین توسط آنزیم ژلاتیناز به اسیدهای آمینه سازنده اش هیدرولیز می شود و خاصیت ژلاتینی خود را از دست می دهد.

۳-  نمونه اولیه:

کشت تازه ۲۴-۱۸ ساعته

 

۴-  مواد مورد نیاز:      

 محیط ژلاتین مغذی در لوله

 

۵-  نحوه انجام کار:  

  • در لوله های حاوی ژلاتین باید محکم بسته شده، در حرارت °C 8-4 یخچال نگهداری شوند. لوله ها را درست تا زمان تلقیح در یخچال نگهداری کنید.
  • برای تلقیح از کشت تازه ۲۴-۱۸ ساعته (KIA یا سایر محیط های مناسب) استفاده نمایید.
  • مقدار حجیمی از کلنی مورد نظر را تا عمق ۵/۲ – ۵/۱ سانتی متری لوله فرو ببرید.
  • لوله تلقیح نشده ای را به عنوان لوله کنترل در کنار لوله آزمایش قرار دهید. هر ۲ لوله را در حرارت    ºC 35 یا در صورت رشد بهتر در ºC 25-  ۲۲ ، در این دما به مدت ۱۴-۱ روز  انکوبه کنید. لوله ها را تا ۲ هفته هر روز بررسی کنید مگر اینکه در زمان زودتری عمل ذوب انجام پذیرد.
  • در صورت وجود علائمی از ذوب، هر ۲ لوله را به مدت ۲ ساعت در یخچال یا حمام یخ قرار دهید تا مشخص شود که آیا هضم ژلاتین صورت گرفته است یا خیر.
  • روزانه لوله ها را از انکوباتور بیرون آورده و بمدت ۲ ساعت در یخچال قرار دهید. انتقال لوله ها از انکوباتور به یخچال بدون تکان دادن لوله ها انجام گیرد. گاهی مقدار اندکی هضم ژلاتین تنها در محل تلقیح باکتری ایجاد می گردد.
  • ممکن است گهگاه انکوباسیون طولانی تری (۳۰ روز تا ۶ هفته) مورد نیاز باشد ولی برای آزمایشات روزانه نتیجه آزمایش (ذوب یا عدم ذوب) در پایان ۲ هفته انکوباسیون در ºC 35 باید گزارش گردد.

۶-  کنترل کیفی:

  • میکروارگانیسم های هوازی

رشد و ذوب:   پروتئوس ولگاریس  ATCC  ۸۴۲۷

رشد و عدم ذوب:  ATCC 25944  E. coli

 

  • میکروارگانیسم های بیهوازی

رشد و ذوب:   باکتروئید فراژیلیس    ATCC  ۲۵۲۸۵

رشد و عدم ذوب:  کلستریدیوم پرفرنژنس   ATCC  ۱۲۹۲۴

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده