بورلیا بورگدورفری

بورلیا بورگدورفری عامل بیماری لایم است و توسط گزش کنه ای به نام ایگزودس ایجاد ضایعات پوستی میکند.
اسپیروکتی است به طول ۴ تا ۲۸ میکرون و عرض 0/2 میکرون و دارای ۳ تا ۷ پیچ می باشد.
این باکتری بر روی محیط تغییر یافته kelly در حرارت ۳۳ درجه سانتیگراد رشد میکند.