بورلیا رکورانتیس

بورلیا رکورانتیس
عامل بیماری تب راجعه است. اسپیروکتی مارپیچی به طول ۳ تا ۲۰ و عرض 0/2 تا 0/4 میکرون میباشد و دارای ۳ تا ۱۰ پیچ نامنظم که فاصله پیچها ۲ تا ۴ میکرون می باشد.
این باکتری گرم منفی ، فاقد اسپور ، متحرک ، و بی هوازی یا میکروآئروفیل می باشد . از محیط های اسمیت ، نگوشی و لیانپو میتوان برای کشت باکتری استفاده کرد.

بورلیا رکورانتیس
شخیص آزمایشگاهی
بورلیا رکورانتیس را میتوان در زمان تب در اسمیر خون محیطی مشاهده نمود. برای این منظور از نمونه خون محیطی اسمیر های ضخیم و نازک تهیه میشود و با رنگ آمیزی گیمسا یا رایت میتوان آن را رنگ آمیزی نمود.
همچنین میتوان در هنگام تب یک قطره از خون بیمار را روی لام قرار داد و روی آن لامل گذاشت و اسپیروکت های زنده را توسط میکروسکوپ زمینه سیاه مشاهده نمود.
بیشترین تغییر آنتی ژنیک متعلق به بورلیا ها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سه + 19 =