تره پونما پالیدوم

تره پونما پالیدوم عامل بیماری سیفلیس ، بی هوازی مطلق ، و متحرک میباشد. سرایت این بیماری بیشتر از راه مقاربت صورت میگیرد.
برای تشخیص آزمایشگاهی در مرحله اول میتوان از میکروسکوپ زمینه سیاه و ایمنوفلورسنس استفاده کرد و در مراحل بعدی از تست های سرولوژی استفاده کرد.
نمونه های مورد آزمایش جهت رنگ آمیزی ( فونتانا) و بررسی میکروسکوپی ترشحات بافتی  شانکر یا پاپول های مرحله دوم سیفلیس می باشد.

عامل سیفلیس
طرز گرفتن نمونه:
برای گرفتن نمونه سطح زخم را تمیز نموده و به وسیله تیغ بیستوری استریل کنار زخم را خراش دهید تا ترشحات خارج شوند یا اینکه دو طرف زخم را فشار مختصری داده  سپس از این ترشحات اسمیر تهیه کنید. یک عدد لام را برداشته و مستقیم به ترشحات مماس فرمایید

آزمایش مستقیم :
یک عدد لامل بر روی گسترش گذاشته به صورت آزمایش لام مرطوب نمونه را با میکروسکوپ زمینه سیاه و از نظر وجود تره پونما های متحرک مورد بررسی قرار دهید. همچنین میتوان به وسیله رنگ آمیزی های اختصاصی مانند رنگ آمیزی املاح نقره نیز به بررسی اسپیروکتها پرداخت.

ایمنوفلورسنس
گسترش تهیه شده را فیکس کرده سپس با آنتی بادی ضد تره پونمایی فلورسنس آن را رنگ آمیزی کنید. پس از آن میتوان به وسیله میکروسکوپ فلورسنس اسپیروکتها را مشاهده کرد.
مشاهده تره پونما پالیدوم با میکروسکوپ فلورسنت
کشت
تره پونما پالیدوم را تاکنون نتوانسته اند در محیط های کشت سنتتیک کشت دهند  بنابراین تشخیص آن با روش های میکروسکوپی زمینه سیاه ، رنگ آمیزی های اختصاصی مثل فونتانا و فلورسنت از ضایعات و یا استفاده از روش های سرولوژی می باشد.
تره پونما غیر بیماریزا سوش رایتر را در شرایط هوازی در محیط آزمایشگاه میتوان کشت داد.

تشخیص سرولوژیک
در مراحلي كه عامل عفونت را نتوان مورد شناسايي قرار داد، از تست‌هاي سرولوژيك استفاده مي‌شود. دو دسته تست ترپونما‌يي و غيرترپونمايي براي تشخيص سیفليس استفاده مي‌شوند.

تست‌هاي غيرترپونما‌يي
تست‌هاي غيرترپونما‌يي آنتي‌بادي‌هاي رآژين را اندازه مي‌گيرد كه آنتي بادي‌هايي هستند كه آنتي‌ژن حاوي كارديوليپين-ليستين را شناسايي مي‌كند. مبتلايان به سيفليس مقادير فراواني آنتي‌بادي‌هاي آنتي‌فسفوليپيد (APA) توليد مي‌كنند كه با روش‌هاي مختلفي قابل جستجو است. همچنين اين آنتي‌بادي‌هاي APA در كساني كه با بعضي داروها درمان مي‌شوند يا مبتلا به بعضي بيماري‌ها هستند، ديده مي‌شوند و به نظر می‌رسد وجود آن‌ها در زنان سبب سقط شود. آنتی‌بادی‌های APA كه در اثر بيماري‌هاي ترپونمايي نيستند را لوپوس آنتي‌كوآگولانتمي‌نا‌مند. بعضي از سيستم‌هاي آزمايش غيرترپونما‌يي كه براي تشخيصسيفليس استفاده مي‌شود عبارت است از تست VDRL (Veneral disease research laboratory)؛ تست كولمر واسرمن (فيكساسيون كمپلمان)؛ ART (The Automated Reagin Test)، RPR ‌ (Rapid Plasma Reagin)، USR(Unheated Serum Reagin) و TRUSR(Toloiden Red Unheated Serum Reagin).

از آنجايي‌ كه آنتي‌ژن‌هاي تست‌ها و غلظت‌هايشان در تست‌ها فرق مي‌كند، از نظر ميزان نتايج آنها قابل‌مقايسه نيستند. در مبتلايان به سيفليس اوليه، نتيجه با VDRL 1 تا 3 هفته بعد از ظهور شانكر مثبت مي‌شود. تمام بيماران مبتلا به مرحلة دوم VDRL‌مثبت دارند و در مرحله نهفتگي VDRL رو به افول مي‌نهد. گاهي در مرحلة سوم VDRL‌منفي است.

تست VDRL‌ و ساير تست‌هاي غيرترپونما‌يي براي غربالگري مبتلايان به سيفليس استفاده مي‌شود، زيرا آسان، ارزان و قابل‌اعتمادند. ابتدا بر روي فرد مشكوك اين آزمايشات انجام مي‌شود، اگر جواب آن مثبت باشد، سپس با آزمايش‌هاي گران‌تر، اما بسيار اختصاصي‌تر يعني تست‌هاي ترپونما‌يي، تشخيص سيفليس انجام مي‌شود.

معایب این تست‌ها:
واکنش بیولوژیک مثبت کاذب (حاد و مزمن)؛ از موارد حاد (پایداری کمتر) می‌توان به سرخک و از موارد مزمن (بیش از 6 ماه پایدار) به اعتیاد اشاره کرد که تست را مثبت می‌کنند. بیماری‌های مالاریا، جذام، منونوکلئوز عفونی، واکسیناسیون(به‌خصوص واکسن سرخک)، بیماری‌های عروقی کلاژنی (لوپوس، پلی‌آرتریت نودوزا و ناهنجاری‌های روماتوئیدی) سبب مثبت کاذب شدن تست‌های فوق می‌گردند.

میزان حساسیت تست های سرولوژیک در مراحل مختلف سیفلیس

تست‌هاي ترپونما‌يي
تست‌هاي ترپونما‌يي آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن‌هاي واقعي و اصلي ترپونما را اندازه‌گيري مي‌كنند. يك بار هر نمونه سرم با ترپونما پاليدوم زنده بر روي يك اسلايد انكوبه مي‌شود و بررسي مي‌شود كه اگر حاوي آنتی‌بادی باشد سبب توقف حركت باكتري‌ مي‌شود، انجام اين تست بي‌حركتي ترپونما پاليدوم (TPI= T. pallidum immobilization) يا تست نلسون و بدست آوردن نتيجه درست، مشكل است و در بيشتر آزمايشگاه‌ها به‌جاي آن از تست فلورسنت ترپونمايي آنتی‌بادی FTA)) استفاده مي‌شود.
تست FTA را مي‌توان اختصاصي‌تر كرد بدين ترتيب كه اول سرم بيمار را با ترپونماي كومنسالي به نام ترپونما‌ي رايترز مجاور كرده تا آنتی‌بادی‌هايي كه كمتر اختصاصي هستند با آنتی‌ژن‌هـــــاي گروه ترپونما واكنش د‌هند و حذف شوند FTA) ابزوربشن يا FTA-ABS نام دارد). حضور عفونت ترپونمايي توسط تست هماگلوتيناسيون ترپونمايي (TPHA) نيز قابل ارزيابي است.
آنتی‌بادی ضدترپونمايي كه در تست FTA اندازه‌گيري مي‌شود زودتر از آنتی‌بادی‌هاي رآژنيك در مرحلة اول سیفليس ظاهر مي‌شوند. همچنين VDRL بعضي بيماران در انتهاي سيفليس اوليه منفي مي‌شود. در حالي‌كه همان موقع FTA بسياري از بيماران مثبت است. ارتباط بين مرحلة بيماري و تظاهر آنتی‌بادی‌های FTA و VDRL در جدول 1نشان داده شده است. تست FTA خيلي زودتر از تست VDRL مثبت مي‌شود، اختصاصي‌تر است و در بيشتر بيماران تا سيفليس مرحلة سوم مثبت باقي مي‌ماند. بالاخره عفونت‌هاي مادرزادي قابل تشخيص بايد با استفاده از تست آنتي‌ IgM كونژوگه با فلورسنت (IgM FTA-ABS) صورت بگيرد.
بايد توجه كرد كه مبتلايان به ياز، بژل و پينتا نيز همين نتايج سيفليس‌ را در تست‌هاي ترپونما‌يي و غيرترپونما‌يي نشان می‌دهند و اين سه بيماري تنها براساس نتيجه تست‌هاي سرولوژيك از سيفليس قابل افتراق نيستند. در ضمن بايد به خاطر داشت از آنجا كه تست سرولوژيك در بيشتر موارد سيفليس براي تمام عمر مثبت است، پس وجود تنها يك آزمايش VDRL مثبت يا FTA مثبت دليل ابتلا به سيفليس فعال نيست.

آزمایش ایمونوفلورسانس FTA
برای جستجوی آنتی بادی ضد تره پونما از آزمایش FTA استفاده میشود.
روش کار :
در این آزمایش به عنوان آنتی ژن از تره پونما پالیدوم (مرده) سوش نیکل استفاده میشود. پس از تهیه گسترش و ثابت کردن آن ، سرم بیمار مشکوک به آن اضافه شده و بعد از شستشو با محلول بافر به آن آنتی گلبولین فلورسنت اضافه میکنند و مجددا با محلول بافر شسته و پس از اضافه نمودن گلیسیرین روی لام و گذاشتن لامل برروی آن با میکروسکوپ فلورسنت بررسی میکنند . در صورت مثبت بودن تره پونما به صورت درخشان ظاهر میشوند.

سیفلیس مادرزادی
چون آنتی بادی Ig M قادر به عبور از جفت نمی باشد بنابراین اثبات آنتی بادی های اختصاصی Ig m  معمولا عفونت فعال را در نوزاد نشان میدهد که میتوان جهت انجام  آزمایش از روش FTA ,,Ig m استفاده کرد.

تشخیص سیفلیس عصبی

جهت تشخیص سیفلیس عصبی میتوان از مایع نخاع در آزمایش های روتین استفاده نمود.

از آزمایشات مناسب جهت تشخیص سیفلیس عصبی میتوان VDRL , TPHA,  و FTA ABS را نام برد.
تره پونما کونیکولی عامل سیفلیس در خرگوش است . تره پونما پرتنو عامل بیماری یاز و تره پونما اندیکوم عامل بیماری بژل است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده