تست اوره آز

تست اوره آز
باکتری هایی که دارای آنزیم اوره آز باشند اوره موجود در محیط را تجزیه کرده و آن را به آمونیاک ، گاز کربنیک و آب تبدیل میکنند.

روش کار : باکتری را در محیط اوره که دارای معرف فنل رد می باشد به صورت مایع یا آگار کشت دهید . پس از ۱۸ تا ۲۴ ساعت در صورتی که باکتری قادر به شکستن اوره باشد با تولید آمونیاک باعث قلیایی شدن محیط و تغییر رنگ معرف فنل رد از قرمز به ارغوانی پررنگ میشود.
محیط دارای ph بیشتر از ۸.۴ خواهد بود در صورت مثبت بودن تست مثل پروتئوس