تست اوره آز

تست اوره آز
باکتری هایی که دارای آنزیم اوره آز باشند اوره موجود در محیط را تجزیه کرده و آن را به آمونیاک ، گاز کربنیک و آب تبدیل میکنند.

روش کار : باکتری را در محیط اوره که دارای معرف فنل رد می باشد به صورت مایع یا آگار کشت دهید . پس از ۱۸ تا ۲۴ ساعت در صورتی که باکتری قادر به شکستن اوره باشد با تولید آمونیاک باعث قلیایی شدن محیط و تغییر رنگ معرف فنل رد از قرمز به ارغوانی پررنگ میشود.
محیط دارای ph بیشتر از ۸.۴ خواهد بود در صورت مثبت بودن تست مثل پروتئوس

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده