تست همولیز (Hemolysis test)

تست همولیز (Hemolysis test):
عبارت است از بررسی تخریب و لیز گلبول های قرمز (RBC) توسط آنزیم خارج سلولی (اگزوتوکسین) به نام همولیزین که باکتری تولید می کند. این تست در محیط کشت خون دار بررسی می شود.
درصورتی که عمل تخریب RBC ها به صورت کامل انجام شود، هاله ای شفاف در اطراف کلنی باکتری ها مشاهده می گردد که اصطلاحا همولیز β (بتا) نامیده می شود.
در صورتی که عمل تخریب RBC ها به صورت ناقص (تبدیل هموگلوبین به مت هموگلوبین) انجام شود، هاله ای سبز در اطراف کلنی باکتری ها مشاهده می گردد که اصطلاحا همولیز α (آلفا) نامیده می شود.
در صورتی که باکتری توانایی تخریب RBC ها را نداشته باشد، در اطراف کلنی باکتری هیچ گونه هاله ای مشاهده  نمی گردد که اصطلاحا همولیز γ (گاما) نامیده می شود.