تست پیرامیدون

تست پیرامیدون
این تست تاییدی و کیفی است و  برای شناسایی و تشخیص خون و هموگلوبین در ادرار مورد استفاده قرار میگیرد.
مراحل ازمایش
ابتدا مقدار 1سی سی ادرار را درون یک لوله بریزید.
سپس 2 سی سی محلول پیرامیدون را به ان اضافه کنید.
حال 500 لاندا استیک اسید 10درصد
و در مرحله اخر 500 لاندا اب اکسیژنه را به محتویات قبلی اضافه کنید.
دهانه لوله ره با پارافیلم مسدود کرده و لوله را خوب تکان دهید.
اگر رنگ محتویات لوله به ابی مایل به بنفش تغییر یافت نشانه وجود خون یا هموگلوبین در ادرار است