تست VP

تست ووگس پروسکوئر
برخی از باکتریها دارای چرخه تخمیر بوتاندیول میباشند و از تخمیر گلوکز در مرحله نهایی ماده ای به نام استیل متیل کربینول  (استوئین) تولید میکنند.
استوئین در محیط قلیایی و در حضور اکسیژن به دی استیل تبدیل میشود. دی استیل ایجاد شده در اثر تاثیر کاتالیتیک آلفا نفتول و کراتین به ماده قرمز رنگی تبدیل شده که اساس تست vp را تشکیل میدهد.
روش کار :
باکتری را در محیط mrvp کشت داده پس از ۴۸ ساعت نگهداری در دمای ۳۷ درجه ۰/۶ میلی لیتر یا شش قطره آلفا نفتول و سپس ۰/۲ میلی لیتر KOH با غلظت ۴۰% را به آن اضافه نمایید.  به خوبی مخلوط کرده و به مدت پونزده دقیقه در حرارت اتاق قرار دهید. ایجاد رنگ قرمز نشاندهنده وجود استوئین و مثبت بودن تست vp است

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده