تعیین تعداد باکتریها

جهت تعیین تعداد باکتریها در یک سوسپانسیون روشهای متفاوتی وجود دارد.از جمله روش شمارش کلنی ها و کدورت سنجی…
روش کدورت سنجی یکی از ساده ترین روشهای تعیین تعداد باکتریها در یک سوسپانسیون باکتری است…
بدین روی ما از لوله های مک فارلند استفاده میکنیم.که دارای کدورت استاندارد بوده و برای این منظور بسیار مناسب است.
جهت تهیه بهترین رقت از این لوله ها میبایست 0.05 سی سی کلرید باریوم 1% را با 9.95 سی سی اسید سولفوریک 1% مخلوط کرد.
بدین شکل عمل کنید:
10 سی سی اسید سولفوریک را درون لوله بریزید.سپس 50 لاندا از ان را برداشته و در عوض 50 لاندا کلرید باریوم را به ان اضافه کنید…

این استاندارد مک فارلند حاوی 10٭1/5 به توان 8 باکتری در هر سی سی میباشد.
آماده سازی سوسپانسیون میکروبی 0.5 مک فارلندبه کمک سواپ:
ابتدا 3 – 4 کلنی از بالای  کلنی ها برداشته و در داخل یک لوله که حاوی 10 سی سی سرم فیزولوژی است،بصورت سوسپانسیون در آوردیم تا کدورتی به اندازه کدورت لوله مک فارلند به ما بدهد.بعد از ایزوله کردن باکتری ، مقداری از کلونی باکتری را به وسیله انس(نه لوپ) برداشته و در سرم فیزیولوژی استریل حل می کنیم . باید در نظر داشت که چون ، در تست آنتی بیوگرام میزان کدر بودن برای ما خیلی مهم است ، بنابراین در انتخاب مقدار نمونه باید دقت کنیم تا نمونه را بیشتر یا کمتر از نیم مک فارلند برنداریم . اگر میزان کدورت کمتر از نیم مک فارلند باشد ، مقداری دیگر از نمونه را در سرم فیزیولوژی استریل حل می کنیم و یا اگر میزان کدر بودن ، بیشتر از نیم مک فارلند باشد در این صورت باید مقداری سرم فیزیولوژی استریل اضافه کرد تا به کدورت مناسب و برابر با نیم مک فارلند برسیم.در آن هنگام برای کشت استفاده میکنیم .

قبل از استفاده از لوله های مک فارلند باید طبق پروتوکل که در جدول زیر امده است کدورت را با دستگاه اسپکتوفتومتر را در طول موج 620 نانو متر اندازه گیری نمود.
این کار قبل از هر بار استفاده باید صورت پذیرد.

اگر ذرات بزرگ در لوله مشاهده کردید بایستی دوباره استاندارد را بسازید.
این لوله ها تا یکماه در دمای اتاق و در تاریکی قابل نگهداری است.

حال کدورت این لوله را با لوله استاندارد مک فارلند مقایسه کنید.
بدین منظور هر دو لوله را روی یک کاغذ روزنامه بگذارید و ببینید ایا میتوانید خطهای انرا بخوانید؟اگر رنگ خطوط یکنواخت به چشم برسد (مانند لوله استاندارد مک فارلند)شیرابه میکروبی استاندارد شده است.
اگر کدورت لوله سوسپانسیون باکتری کم تر از لوله استاندارد بود،مدت زمان انکوباسیون را بیشتر کنید  و اگر کدورت بیش از لوله استاندارد بود،کمی سرم فیزیولوژی اضافه کنید…
سپس از این شیرابه استاندارد میکروبی جهت انجام آنتی بیوگرام استفاده میکنیم…

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده