تهیه معرف متیل رد

معرف متيل رد

مواد مورد نياز

متيل رد 1/0 گرم
اتيل الكل 95% 300 ميلی ليتر
آب مقطر 200 ميلي ليتر

معرف متیل رد
متيل رد را در الكل حل ميكنيم سپس آب مقطر را به آن مي افزاييم.
اين معرف را دربطریهای تيره رنگ ودر يخچال نگهداری مي نماييم.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده