جدا سازی خانواده میکروکوکاسه از استافیلوکوکاسه

پس از کشت دادن باکتری در محیط آگار خون دار، دیسک های دارای آنتی بیوتیک های فورازولیدون ( gµ۱۰۰) و باسیتراسین ( ۰٫۰۴واحد) در فاصله مناسب از هم روی محیط کشت قرار داده می شوند. پس از ۲۴ ساعت رشد یا نبود رشد در اطراف دیسک ها بررسی می شود.

اگر قطر هاله نبود رشد در اطراف دیسک فورازولیدون  ۱۵mm ≤  باشد، حساس وگرنه مقاوم به شمار می آید.

اگر قطر هاله نبود رشد در اطراف دیسک باسیتراسین  ۱۰mm ≤  باشد، حساس وگرنه مقاوم به شمار می آید.

 

میکروارگانیسم کاتالاز اکسیداز مقاومت به

باسیتراسین   (۰٫۰۴U)

مقاومت به

فورازولیدون  (۱۰۰µg)

استافیلوکوکاسه + مقاوم حساس
میکروکوکاسه + + حساس مقاوم

 

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ