جدول افتراقی استرپتوکوکوس ها و انترو کوکوس ها

 

حساسیت به SXT حساسیت به اپتوچین رشد در ۶٫۵%NaCl هیدرولیز بایل اسکولین ۴۰%  

 

CAMP

 

 

حساسیت به باسیتراسین  

همولیز

 

باکتری

R R _ _ _ S β استرپتوکوکوس گروه A
R R + _ + R β استرپتوکوکوس گروه B
S R _ _ _ R β استرپتوکوکوس غیرگروه A,B,D
R R + + _ R β ، α ، γ انتروکوکوس
S R _ + _ R α ، γ استرپتوکوکوس گروه D
S R _ _ _ R α ، γ استرپتوکوکوس  ویریدانس
_ S _ _ _ R / S α استرپتوکوکوس پنومونیه

 

جدول

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ