خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار > جدول افتراقی استرپتوکوکوس ها و انترو کوکوس ها

جدول افتراقی استرپتوکوکوس ها و انترو کوکوس ها

 

حساسیت به SXTحساسیت به اپتوچینرشد در ۶٫۵%NaClهیدرولیز بایل اسکولین ۴۰% 

 

CAMP

 

 

حساسیت به باسیتراسین 

همولیز

 

باکتری

RR___Sβاسترپتوکوکوس گروه A
RR+_+Rβاسترپتوکوکوس گروه B
SR___Rβاسترپتوکوکوس غیرگروه A,B,D
RR++_Rβ ، α ، γانتروکوکوس
SR_+_Rα ، γاسترپتوکوکوس گروه D
SR___Rα ، γاسترپتوکوکوس  ویریدانس
_S___R / Sαاسترپتوکوکوس پنومونیه

 

جدول