جدول تشخیص انتروباکتریاسه ها

جدول تستهای افتراقی انتروباکتریاسه,چارت شناسایی باکتری ها,انتروباکتریاسه+pdf,جدول تشخیص افتراقی انتروباکتریاسه,جدول شناسایی باکتریهای گرم منفی,جدول افتراقی انتروباکتریاسه,چارت شناسایی انتروباکتریاسه,تست های افتراقی انتروباکتریاسه

LIA M   VP MR LIA MR I S Urea Citrat TSI  

 

+ + + + A/A E.coli              (SH2+)
+ +/ + + K/A  E.coli       

(لاکتوز منفی)              

+ +/- K/A       شیگلا
+ K/A + +   A/A    یرسینیا انترکولیتیکا
K/K+ + +   A/A    کلبسیلا    پنومونیه
K/K+ + + +   A/A    کلبسیلا    اکسی توکا
K/K+ + +   A/A انتروباکتر

آئروژینوزا

K/A + +   A/A انتروباکتر

  کلوآکه

K/K+ + K/A     هافنیا
K/K+ + +   A/A   سراشیا مارسسنس
+ K/A + K/A    سالمونلا                                       پارا  A                   
+ K/K+ + + + K/A    سالمونلا     پارا  C                                    
+ K/K+ + + K/A    سالمونلا

    تیفی                                    

+ K/K+ + + + K/A  ادوارسیلا
+ K/A + + +   A/A سیتروباکتر                                            فروندی
+ K/A  + + + + K/A  سیتروباکتر

diversus

+ R/A + + + + + A/A 

 

 پروتئوس    ولگاریس
+ R/A + + + + K/A   پروتئوس

 میرابیلیس

+ R/A + + + +  

K/A 

 

پروتئوس

Rettgeri

+ R/A + + +  

K/A 

 مورگانلا

  مورگانی

امتیاز مطلب
تاریخ ارسال
مطلب مفید
5
اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ