جدول تشخیص انتروباکتریاسه ها

جدول تستهای افتراقی انتروباکتریاسه,چارت شناسایی باکتری ها,انتروباکتریاسه+pdf,جدول تشخیص افتراقی انتروباکتریاسه,جدول شناسایی باکتریهای گرم منفی,جدول افتراقی انتروباکتریاسه,چارت شناسایی انتروباکتریاسه,تست های افتراقی انتروباکتریاسه

LIAM   VPMRLIAMRISUreaCitratTSI 

 

++++A/A E.coli              (SH2+)
++/++K/A  E.coli       

(لاکتوز منفی)              

++/-K/A       شیگلا
+K/A++  A/A   یرسینیا انترکولیتیکا
K/K+++  A/A   کلبسیلا    پنومونیه
K/K++++  A/A   کلبسیلا    اکسی توکا
K/K+++  A/Aانتروباکتر

آئروژینوزا

K/A++  A/Aانتروباکتر

  کلوآکه

K/K++K/A     هافنیا
K/K+++  A/A  سراشیا مارسسنس
+K/A+K/A    سالمونلا                                       پارا  A                   
+K/K++++K/A    سالمونلا     پارا  C                                    
+K/K+++K/A    سالمونلا

    تیفی                                    

+K/K++++K/A  ادوارسیلا
+K/A+++  A/Aسیتروباکتر                                            فروندی
+K/A  ++++K/A  سیتروباکتر

diversus

+R/A+++++A/A 

 

 پروتئوس    ولگاریس
+R/A++++K/A   پروتئوس

 میرابیلیس

+R/A++++ 

K/A 

 

پروتئوس

Rettgeri

+R/A +++ 

K/A 

 مورگانلا

  مورگانی

دیدگاهتان را بنویسید

پانزده + 17 =