راهنماي انتخاب محيط هاي كشت براي نمونه هاي مختلف

راهنماي انتخاب محيط هاي كشت براي نمونه هاي مختلف

  محيط هاي كشت براي بازيابي باكتريهاي هوازي و بي هوازي اختياري محيط هاي كشت براي بازيابي باكتريهاي بي هوازي
محیط
نمونه
BAP(blood agar plate) MAC(MacConkey agar) or EMB(eosin methylene blue) CBA(chocolate blood agar) Broth Other BAP(blood agar plate) BBE(Bacteroides bile esculin agar) PEA(phenylethyl alcohol)
حفرات بدن BCB((blood culture bottles)

جهت حجمهای زیاد

مايعات
مايع مغزي نخاعي X X X

(برای نمونه های شانت)

مايع صفاقي X X X BCB(blood culture bottles) X X X
مايع جنبي؛ مايع پريكارد X X X BCB X
مايع سينوويال X X X BCB
زخم ها
آسپيره X X X X X X
سواب X X  

جهت کشت بیهوازی توصیه نمیشود

بافت X X X X X X X
مجراي تنفسي
خلط X X X
گلو X
لاواژ برونش X X X CYE(charcoal yeast extract; for Legionella or Nocardia requests)
براش؛ شستشوها X X X X X X
بيني X
ادراري تناسلي
واژينال/ ركتال جهت استرپتوكوكهاي گروه B (GBS) LIM(enrichment broth for Group B Streptococcus) Selective or chromogenic

GBS media

ساير موارد X X X GC media(Thayer–Martin or Martin–Lewis or other media enriched for recovery of N. gonorrhoeae) X X X
سرويكس GC media
پيشابراه/ آلت تناسلي مرد GC media
ادرار
ادرار مياني X X Screen; chromagar
آسپيره سوپراپوبيك X X
مدفوع X EB(enrichment broth) HE(Hektoen enteric agar) or XLD(xylose–lysine–deoxycholate agar) Campy(Campylobacter-selective medium)
چشم X X X X
گوش؛ آسپيره گوش مياني X X X
كاتترهاي عروقي X

 

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ