راهنمای انتخاب محیط های کشت برای نمونه های مختلف

راهنمای انتخاب محیط های کشت برای نمونه های مختلف

 

  محیط های کشت برای بازیابی باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاری محیط های کشت برای بازیابی باکتریهای بی هوازی
محیط
نمونه
BAP(blood agar plate) MAC(MacConkey agar) or EMB(eosin methylene blue) CBA(chocolate blood agar) Broth Other BAP(blood agar plate) BBE(Bacteroides bile esculin agar) PEA(phenylethyl alcohol)
حفرات بدن BCB((blood culture bottles)

جهت حجمهای زیاد

مایعات
مایع مغزی نخاعی X X X

(برای نمونه های شانت)

مایع صفاقی X X X BCB(blood culture bottles) X X X
مایع جنبی؛ مایع پریکارد X X X BCB X
مایع سینوویال X X X BCB
زخم ها
آسپیره X X X X X X
سواب X X  

جهت کشت بیهوازی توصیه نمیشود

بافت X X X X X X X
مجرای تنفسی
خلط X X X
گلو X
لاواژ برونش X X X CYE(charcoal yeast extract; for Legionella or Nocardia requests)
براش؛ شستشوها X X X X X X
بینی X
ادراری تناسلی
واژینال/ رکتال جهت استرپتوکوکهای گروه B (GBS) LIM(enrichment broth for Group B Streptococcus) Selective or chromogenic

GBS media

سایر موارد X X X GC media(Thayer–Martin or Martin–Lewis or other media enriched for recovery of N. gonorrhoeae) X X X
سرویکس GC media
پیشابراه/ آلت تناسلی مرد GC media
ادرار
ادرار میانی X X Screen; chromagar
آسپیره سوپراپوبیک X X
مدفوع X EB(enrichment broth) HE(Hektoen enteric agar) or XLD(xylose–lysine–deoxycholate agar) Campy(Campylobacter-selective medium)
چشم X X X X
گوش؛ آسپیره گوش میانی X X X
کاتترهای عروقی X

 

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ