رنگ آمیزی اسپور

رنگ آمیزی اسپور
۱- پس از تهیه گسترش، خشک کردن و ثابت کردن مالاشیت گرین را به مدت ۳-۶ دقیقه روی آن ریخته همراه با حرارت (شعله را از زیر لام عبور می دهیم) به طوری که هنگامی که شعله برداشته می شود بخاری که از روی رنگ متصاعد می گردد مشاهده شود. به محض خارج شدن بخار، حرارت دادن را متوقف می کنیم.
۲- شستشو با آب تا وقتی که رنگ روی لام باقی نماند.
۳- سافرانین به مدت ۳۰ ثانیه.
۴- شستشو با آب و بلوته کردن لام.
در این روش باسیل ها به رنگ صورتی سافرانین و اسپورها به رنگ سبز مالاشیت گرین دیده می شوند.

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ