رنگ آمیزی اسید – پایدار به روش ذیل نلسون

رنگ آمیزی اسید –  پایدار به روش ذیل نلسون(Ziehl_Neelsen Method ):
طرزتهيه رنگ ها و محلول ها:
1-    محلول كربول فوشين:
الف) محلول فوشين بازيك، 3/0 گرم از فوشين بازيك را در 10 میلی لیتر اتانول 95 % حل مي كنیم.
Basic fuchsin                                     0.3 g
Ethanol 95%                                     10 ml
ب) محلول فنل، مقدار 5 گرم از فنل كريستاله را كمي گرم مي كنیم تا ذوب شود. سپس با اضافه كردن آب مقطر حجم نهايي آن را به  90میلی لیتر مي رسانیم.
Phenol crystals                                    5 g
Distilled water                                   90 ml
براي تهيه محلول كربول فوشين، مقدار 10 میلی لیتر از محلول فوشين بازيك را به 90 میلی لیتر از محلول فنل  اضافه مي نمايیم.
2-    محلول رنگ بر
براي آماده كردن اسيد الكل 3 % ، مقدار 3 میلی لیتر از اسيد كلريدريك غليظ را در 97 میلی لیتر از اتانول حل مي كنیم.
Ethanol 95%                                     97 ml
HCl                                                     3 ml
در زیر هود شیمیایی، به آرامي اسيد را به ظرف الكل اضافه مي نمايند. براي رنگ بري مي توان از اسيد سولفوريك 25 % نيز استفاده كرد (25میلی لیتر اسيد +  75 میلی لیتر آب مقطر).
3-    محلول رنگ آميزي زمينه
مقدار 3/0 گرم از آبي متيلن را در  100 میلی لیتر آب مقطر حل مي كنیم.
Methylene blue                                  0.3 g
Distilled water                                 100 ml
روش کار:
1-    با رعایت شرایط سترون، چندین گسترشی مخلوط از باسیل کالمت –گرین(Bacille Calmatte Guerin)  و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس تهیه نموده، پس از خشک شدن با حرارت آنها را ثابت نمایید.
2-    لام ها را بر روی یک پایه فلزی قرار می دهیم. لام ها نباید با یکدیگر تماس داشته باشند. تمام سطح گسترش را با محلول کربول فوشین صاف شده می پوشانیم.
3-    لام ها را به آرامی حرارت می دهیم تا هنگامی که بخار متصاعد گردد (حرارت ملایم و متناوب به مدت 5-3 دقیقه). به هنگام حرارت دادن باید از جوشاندن فوشین یا خشک شدن سطح لام جلوگیری کرد.
4-    هر لام به آرامی شسته می شود تا زمانی که رنگ آن پاک شود.
5-    تمام سطح گسترش را با محلول رنگ بر (اسید – الکل 3%) برای حداکثر 3 دقیقه می پوشانیم.
6-    لام ها را به آرامی می شوئیم.جریان آب نباید در حدی باشد که گسترده از روی لام کنده شود.
7-    تمام گسترش را با رنگ زمینه (متیلن بلو) به مدت 2 دقیقه می پوشانیم.
8-    سطح لام را به آرامی با آب شسته،لام را کمی می چرخانیم تا آب اضافی آن ریخته شود.سپس می گذاریم لام در درجه حرارت اتاق خشک شود.
9-    با عدسی 100 میکروسکوپ و روغن ایمرسیون مشاهده می کنیم.
باکتری های اسید – فاست قرمز رنگ و سایر باکتری ها به رنگ آبی مشاهده می شوند.
بررسي گسترش ها ی تهیه شده از نمونه های بیماران باید در نهايت آرامش و با دقت انجام گیرد ومناسب ترين ميدان محلی از لام است که لوكوسيت، موكوس و سلول هاي مژك دار در انجا وجود دارد و باسيل ها ممكن است: بصورت منفرد، دوتايي يا دسته جمعي دیده شوند براي گزارش نتيجه منفي، بررسي حداقل 100 ميدان ميكروسكوپي لازم است.
گزارش نتايج آزمايش ميكروسكوپي در رنگ آميزي با ذِیل نلسون  با عدسی 100(بزرگنمایی 1000) مطابق جدول شماره 2 می باشد.
گزارش نتايج    تعداد باسيل مشاهده شده
منفي    در 100 میدان باسيلی مشاهده نشد
تعداد باسیل در میدان    1-9 عدد باسیل در 100 میدان
+    10-99 عدد باسیل در 100 میدان
++    1-10 عدد باسیل در هر میدان
+++    بیش از 10عدد باسیل در هر میدان

بدلیل اینکه تعداد باسيل هاي دفع شده، هميشه يكسان نيست. بنابراين براي بالا بردن امكان مشاهده باسيل و قطعي شدن تشخيص، سعي بر اين است تا حداقل 3 نمونه دريافت شود. ممكن است فقط در يك نمونه از 3 نمونه صبحگاهي بيمار، باسيل هاي اسيد فست وجود داشته باشد.
•    این رنگ آمیزی برای شناسایی و بررسی باکتری های اسید – پایدار(Acid-Fast)همچون مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل و مایکوباکتریوم لپره عامل بیماری جذام مورد استفاده قرار می گیرند.
•    برخی از  گونه های جنس نوکاردیا، اسید – فاست نسبی هستند.
•    اسپور باکتری ها در رنگ آمیزی اسید – فاست به رنگ قرمز مشاهده می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده