رنگ آمیزی دانه های ولوتین یا متاکروماتیک

متاکروماتیک چیست,رنگ آمیزی دانه های چربی,گرانول های متاکروماتیک,دانه متاکروماتیک,گرانول متاکروماتیک,دانه های متاکروماتیک باکتری,گزارش کار رنگ امیزی البرت,رنگ آمیزی تاژک باکتری

رنگ آمیزی دانه های ولوتین یا متاکروماتیک(Volutin- Metachromatic Granules):
در سیتوپلاسم بسیاری از باکتری ها دانه هایی موجود است که اگر با آبی متیلن یا آبی تلوئیدین رنگ آمیزی شوند به رنگ قرمز یا بنفش درمی آیند که به آنها دانه های باب ارنست یا ولوتین یا دانه های متاکروماتیک می گویند متاکروماتیک از کلمه متاکرومازی به معنی تغییر رنگ گرفته شده است.

این دانه ها میل ترکیبی شدیدی با رنگ های بازی دارند به نظر می رسد رنگ پذیری دانه های متاکروماتیک در باکتری های مختلف متفاوت است . دانه های ولوتین از فسفات غیرآلی و تعداد قابل توجهی اسید ریبونوکلئیک ، لیپید و پروتئین تشکیل شده است.

هر چند نقش این دانه ها هنوز ناشناخته است اما با توجه به ترکیبات این دانه ها احتمالا” به عنوان یک منبع ذخیره انرژی بکار می روند. آنها در کشت های کهنه (حداقل ۷۲ ساعته) و قبل از شروع فقر غذایی باکتری دیده می شود.

دانه های متاکروماتیک در بسیاری ازانواع باکتری ها وجود دارند اما توجه میکروب شناسان بالینی بیشتر معطوف به جنس کورینه باکتریوم است. این جنس شامل عامل مولد دیفتری و هم چنین دیفتروئیدهای معروف است. دیفتروئیدها با کورینه باکتریوم دیفتریه (عامل دیفتری) شباهت داشته و از خیلی جهات بهم شبیه اند، ولی دیفتروئیدها فلور طبیعی گلو، پوست انسان و … بوده و غیربیماریزا هستند.

دیفتروئیدها دارای آرایش یاخته ای خاصی موسوم به نرده ای هستند طرز قرارگرفتن این باکتریها اکثراً متقاطع بوده که آن را به حروف چینی با الفبای لاتین تشبیه می کنند. برای مشاهده دانه های متاکروماتیک می توان از روش رنگ آمیزی آلبرت یا نایسر استفاده نمود در رنگ آمیزی آلبرت، دانه ها به رنگ آبی مایل به سیاه و باکتری به رنگ سبزه و در رنگ آمیزی نایسر، دانه ها به رنگ آبی و باکتری به رنگ قهوه ای دیده خواهد شد.

این دانه ها کمی به اسید و الکل نیز مقاوم بوده و در مقابل عمل رنگ بری اسید سولفوریک یک درصد مقاومت دارند این دانه ها نور را بیش از پروتوپلاسم می شکنند و گاهی در لام های رنگ نشده قابل تشخیص هستند.

الف) رنگ آمیزی دانه های متاکروماتیک به روش آلبرت:
محلول های مورد نیاز:
رنگ آلبرت(Albert stain):
Toluidine blue                     ۰٫۱۵ gm.
Malachite green                 ۰٫۲۰ gm.
Glacial acetic acid             ۱٫۰ ml
Alcohol(95%)                      ۲٫۰ ml
Distilled water                  ۱۰۰ ml
رنگها در الکل حل نموده سپس به آن مقداری آب مقطر و اسید استیک گلاسیال ضافه نموده و به آرامی مخلود نموده و در نهایت مابقی آب مقطر اضافه می شود. رنگ تهیه شده را ۲۴ ساعت انکوبه نموده و پس از فیلتر نمودن استفاده می کنیم.
محلول لوگل(Lugol’s iodine solution  ) :
Iodine                                  ۲ gm.
Potassium iodide (KI)         ۳ gm.
Distilled water                     ۳۰۰ ml
در مقدار کمی از آب‌ مقطر، ید و یدور پتاسیم را کاملاً حل نمایید، بعد حجم را با آب‌ مقطر به ml3000‌ برسانید.
روش آزمایش:
۱-    گسترشی از کورینه باکتریوم تهیه نمایید.
۲-    پس از خشک شدن به آرامی لام را با حرارت ثابت نمایید.
۳-    رنگ آلبرت را روی لازم بریزید و به مدت ۵ دقیقه گسترش را با آن بپوشانید.
۴-    بدون شستشو با آب، رنگ اضافی را از روی لام خالی نمایید.
۵-    محلول لوگل را روی لام مرطوب اضافه کرده و به مدت یک دقیقه صبر کنید.
۶-    لام را شسته و صبر کنید تا خشک شود.
۷-    با عدسی ۱۰۰ میکروسکوپ مشاهده کنید و طرز قرار گرفتن باکتری ها و رنگ های آن ها را در گزارش کارتان ترسیم کنید.
دانه های متاکروماتیک به رنگ آبی تیره یا بنفش در سیتوپلاسم باکتری ها که سبز رنگ شده اند دیده می شود.

ب ) رنگ آمیزی دانه های متاکروماتیک روش نایسر(Neisser Method):
۱-    گسترشی از کورینه باکتریوم تهیه نمایید.
۲-    صبر کنید تا گسترش خشک شود سپس با حرارت آن را ثابت نمایید.
۳-    با رنگ نایسر به مدت ۱۰ ثانیه گسترش را بپوشانید و سپس با آب شستشو دهید.
۴-    بامحلول ۲% بیسمارک به مدت ۳۰ ثانیه گسترش را بپوشانید.
۵-    لام را با آب بشویید و صبر کنید تا خشک شود.
۶-    با عدسی ۱۰۰ میکروسکوپ مشاهده کنید و مشاهدات خود را ترسیم نمایید.
در این روش دانه های متاکروماتیک به رنگ آبی تیره و باکتری ها به رنگ قهوه ای روشن مشاهده می شود.