روش انجام کشت مدفوع

روش انجام کشت مدفوع :
۱-۱- پس از تماس سواپ با مدفوع بیمارآنرا  بدرون محیط های مکانکی آگار ،S.S آگار ببرید و سپس سواپ را درون محیط سلینت F قرار دهید .
توسط یک لوپ استریل مقدار مدفوع درون محیط مکانکی و S.S آگار را ایزوله  نمائید و محیط ها را درون انگوباتور ۳۷ درجه قرار دهید .
۲-۱-    بعد از مدت ۶-۴ ساعت از نمونه سلینت F بیمار روی محیط های جدید مکانکی و S.S آگار ببرید تا فردای همانروز از نظر میکروبهای پاتوژن روده ای بررسی شود.
۳-۱- روی پلیت ها نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ و ساعت انجام  نوشته شود .روی دفتر مخصوص کشت مدفوع نام ونام خانوادگی بیمار – نام بخش، تاریخ ، ساعت انجام کار و نام انجام دهنده نوشته شود .

۴-۱- چنانچه نمونه  مدفوع بیمار آبکی بود حتماً یک عدد لام جهت رنگ آمیزی تهیه شود .
۲-۴- تجهیزات ومواد مورد نیاز :
۱-۲- محیط مکانکی آگار
۲-۲- محیط  S.Sآگار
۳-۲- محیط سلینت F
۴-۲- پلیت ۱۰ سانتی
۵-۲- سواپ پنبه ای استریل
۶-۲- آنسدوپلاتین
۷-۲- لام
۸-۲- انکوباتور ۳۷ در جه سانتیگراد
۳-۴- صلاحیت و شایستگی :
انجام کشت مدفوع توسط پرسنل فنی میکروبشناسی انجام میگیرد .

۴-۴- نکات ایمنی : استفاده از دستکش و ماسک و عینک محافظ
۵- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۵- آلوده بودن محیط کشت
۲-۵- عدم کالیبره بدون انکوباتور ۳۷ درجه برای انکوباسیون پلیت ها
۳-۵- ایجاد رسوب در محیط مایع سلینت F
۴-۵- عدم انجام کشت روی محیط های مناسب میکروبی

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده