خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار > روش تهيه محيط کشت آب پپتونه قليايي يا APW (ترکيبي)

روش تهيه محيط کشت آب پپتونه قليايي يا APW (ترکيبي)

روش تهيه محيط کشت آب پپتونه  قليايي يا APW (ترکيبي)

پيتون= g10

کلرور سديم (Nacl)= g10

آب‌مقطر=cc 1000

سپس pH را به 9-6/8 برسانيد و در شرايط 15 دقيقه, فشار Lb 15 در اتوکلاو قرار داده و استريل نماييد. دما نيز  oC121 است. ( براي تنظيم از سودN  1 استفاده کنيد)