روش تهيه معرف کلرور فريک

روش تهيه معرف کلرور فريک

کلرور فريک= g10

آب‌ مقطر = cc100 (روش غير اسيدي)

(روش ديگر تهيه اين معرف شامل کلرور فريک:g 12، اسيد کلريدريک غليظ:cc 5/2 و آب ‌مقطرcc 100 مي‌باشد، که اين روش، روش اسيدي است). معرف در ظروف تيره و در يخچال نگهداري مي‌شود. چون داراي پايداري متغير است، لازم است بطور هفتگی (برحسب ميزان کار) کنترل کيفي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید