روش های کشت باکتری در محیط جامد پلیت

کشت در پلیت به 4 روش قابل انجام است
کشت خطی
کشت سطحی
کشت آمیخته یا پورپلیت
کشت جهت آنتی بیوگرام

روش کشت خطی
به این ترتیب است که ابتدا بوسیله یک لوپ گداخته و سرد  شده یک کلنی کوچک از باکتری را برداشته و آنرا روی سطح محیط پلیت بصورت خطهای موازی و در چند جهت می کشید (لوپ در یک دستتان باشد و در دست دیگر پلیت).
در کشتهای خطی برای بدست آوردن کلنی های تک می توانید پلیت را به 4 قسمت تقسیم کنید بعد در قسمت اول ابتدا لوپ را که محتوی کلنی باکتری است را بصورت خطهای موازی کشیده و بعد خطوط را در منطقه دوم از انتهای خط انتهایی منطقه اول در جهت دیگر ادامه می دهید و در منطقه سوم و چهارم هم به همین صورت عمل می کنید .
خصوصیت این روش این است که وقتی خطوط موازی را روی سطح محیط می کشید به ترتیب از تراکم باکتریها کاسته می شود و به انتهای خط که می رسید تراکم باکتری کمتر است و در منطقه دیگر وقتی از انتهای خط منطقه قبلی استفاده می کنید در واقع تراکم بسیار کمتر از تراکم باکتریها در ابتدا می باشد و در نتیجه در مناطق دیگر هم به ترتیب از تعداد باکتریها کاسته می شود تا جایی که در منطقه چهارم شما می توانید کلنی های تکی داشته باشید که کلنی خالص نامیده می شود. بنابراین انجام درست کشت خطی منجر به ایجاد کلنی خالص می شود این کلونی تنها از یک باکتری مادری بوجود می آید (تعریف کلنی خالص). باکتریهای منفرد را باکتریهای مادر می نامند که این باکتریها پس از کشت خطی و جدا شدن سلولهای باکتری از یکدیگر بوجود می آیند.توجه داشته باشید که کلنی خالص به کلنی گفته می شود که با کلنی دیگر تماس نداشته باشد.در مورد محیطهای کشت باکتریایی که بصورت مایع می باشند برای انجام کشت خطی روی محیط پلیت رینته فقط یکبار لوپ را داخل محیط محتوی باکتری کرده و یک لوپ از آن بردارید سپس آنرا روی محیط پلیت قرار داده و بصورت خطوط موازی آنرا در چند جهت بکشید.و یا مراحل فوق را روی آن انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید