سودوموناس آئروژینوزا

سودوموناس آئروژینوزا
سودوموناس ها باکتری های گرم منفی میله ای شکل یا کمی خمیده هستند. این باکتری ها به وسیله یک یا چند فلاژل قطبی متحرکند. باکتری هوازی اجباری بوده و در حضور نیترات می توانند رشد بی هوازی (تنفس بی هوازی) داشته باشند. باکتری از قند ها به صورت اکسیداتیو استفاده می کند.
این باکتری در شرایط ویژه ای به صورت فرصت طلب بیماری زا می گردد. انتشار همه جایی باکتری در محیط به دلیل فاکتورهای گوناگونی از جمله توانایی کلونیزه شدن در زیستگاه های گوناگون  محیطی و نیز امکان استفاده از بسیاری از ترکیبات به عنوان منبع انرژی می باشد. با وجود انتشار همه جایی سودوموناس آئروژینوزا در محیط، ذکر این نکته که باکتری به ندرت در افراد سالم بیماری ایجاد می کند خالی از فایده نیست.
نمونه ها:
بسته به مکان عفونت، نمونه گیری انجام می شود بنا بر این نمونه ها می توانند بافت، خون، ادرار و یا ترشحات ریوی باشند.
کشت:
این باکتری ها بر روی بیشتر محیط های عادی آزمایشگاه مانند آگار خون دار، مک کانکی، مولرهینتون و تایوگلیولات رشد می کنند.
تست های افتراقی:
آزمایش  اکسیداتیو- فرمنتاتیو در استفاده از قند ها:
مقادیر اندک اسید تولید شده توسط اکسید کننده ها و یا تخمیر کننده ها ممکن است به دلیل مقادیر فراوان باز تولید شده در متابولیسم پروتئین ها خنثی شود. در این گونه موارد تخمیر قندها توسط این گونه باکتری ها در محیط های دارای کمترین میزان پروتئین سنجیده می شود.
در این آزمایش نخست محیط پایه در مقدار پیشنهاد شده آب مقطر حل و استریل می شود. پس از استریلیزاسیون، محلول   ۱%قند مورد نظر در محیط پایه OF حل و در لوله های در پیچ دار ریخته و در یخچال  نگه داری می شود. موقع کشت، کلنی مورد نظر حداقل دو بار در محیط استاب می شود. در این مرحله دو محیط دارای قند برای هر نمونه، تلقیح شده و روی یکی از لوله ها با گلیسیرین مایع پوشانده می شود. محیط ها در انکوباتور نگه داری شده و هر روز زرد رنگ شدن آن ها بررسی می شود. زرد شدن لوله های دارای گلیسیرین و بدون گلیسیرین نشان دهنده تخمیر قند خواهد بود.

رشد در محیط ستریمید آگار:
ترکیب شیمیایی ستریمید، ستیل تری متیل آمونیوم بروماید است. از این ترکیب برای جدا سازی سودوموناس آئروژینوزا استفاده می گردد. سایر اعضای این خانواده (به غیر از سودوموناس فلورسنس) و تمام خانواده انتروباکتریاسه نسبت به این ترکیب حساسند.
دیگر تست های افتراقی:
این باکتری غیر تخمیر کننده است پس در محیط TSI، Alk / Alk خواهد بود. در۴۲°C رشد می کند و در مولر هینتون آگار و تریپتی کیس سوی آگار رنگ دانه های آبی، سبز، سرخ و یا قهوه ای تولید می کند.
بورخولدریا سپاسیا هنگامی مورد نظر قرار می گیرد که باکتری غیر تخمیر کننده با توانایی دکربوکسیلاسیون لایزین جدا سازی شود.

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ