سودومونا مالتوفیلیا

سودومونا مالتوفیلیا به نام گزانتومانا مالتوفیلیا نامگذاری شده است
این باکتری به صورت باسیل های گرم منفی می باشد. کلنی های سودومونا مالتوفیلیا در آگار خوندار به رنگ بنفش کم رنگ ، سبز و یا خاکستری ایجاد میشود
این ارگانیسم اکسیداز منفی و لیزین دکربوکسیلاز مثبت است

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده