عفونت با کلستریدیوم دیفیسیل

عفونت با کلستریدیوم دیفیسیل تولیدکننده توکسین یکی از علل شایع اسهال است. عفونت از اسهال خفیف تا کولیت با غشاء کاذب (pmc) که می‌تواند منجر به مرگ شود متغیر است. بین ۲۵- ۱۵ درصد از همه اسهال‌های مرتبط با آنتی بیوتیک AAD ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل است. ریز فاکتورهای عمده آن شامل آنتی بیوتیک وبستری شدن در بیمارستان و سن بالا است. آنتی‌بیوتیک‌ها شامل کلیندامایسین، سفالوسپورین ها و بتالاکتام ها ازجمله شایع‌ترین آنتی بیوتیک های مسبب عفونت هستند. تشخیص دقیق آن نیاز به اثبات آزمایشگاهی وجود توکسین کلستریدیوم دیفیسیل در مدفوع و یا مشاهده کولیت با غشاء کاذب به علاوه علائم بالینی (معمولاً اسهال) دارد. شایع‌ترین تظاهر بیماری اسهال به همراه شرح‌حال استفاده از آنتی بیوتیک است. اسهال ممکن است در طی استفاده یا مدت کوتاهی بعدازآن رخ دهد. اگرچه تا مدت ۸ هفته بعد از مصرف آنتی بیوتیک هم دیده‌شده است. علائم دیگر شامل کرامپ های شکمی، تب لوکوسایتوز و هایپو آلبومینمی هستند. در برخی مواقع اسهال ممکن است وجود نداشته باشد در این حالت عفونت باعث ایلئوس فلجی می‌شود که مانع عبور مدفوع می‌شود این تظاهر در بیمار پس از عمل جراحی که به خاطر درمان درد مخدر دریافت می‌کند شایع است؛ بنابراین سایر علائم شامل تب بدون علت، لوکوسایتوز و درد شکم در بیماری که آنتی بیوتیک می‌گیرد باید شک به عفونت با کلوسترودیوم دیفیسیل را برانگیزد.

آنالیز مدفوع استاندارد تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل است
قانون  انواع مختلفی از پاتوژنها ممکن است باعث اسهال در کمتر از ۳ روز از بستری شدن بیمار در بیمارستان شوند، اما پس از ۳ روزکلستریدیوم دیفیسیل شایع‌ترین علت اسهال پس از سه روز بستری شدن در بیمارستان است.
تست آنتی ژنی گلوتامات دهیدروژناز یا  کلسترودیم دیفیسیل در مقادیر قابل‌اندازه‌گیری آنتی‌ژن GDH تولید می‌کند به‌نحوی‌که اندازه‌گیری این آنتی‌ژن حساسیت ۱۰۰- ۹۶ درصد دارد. این تست معادل نتیجه کشت مثبت در نظر گرفته می‌شود چون تنها نشان‌دهنده‌ی وجود ارگانیسم در مدفوع است نه نشان‌دهنده کلستریدیوم دیفیسیل تولیدکننده توکسین. درواقع این تست یک تست غربالگری است که در صورت مثبت شدن نیاز به بررسی بیشتر از طریق آزمایش‌ها وجود نوع توکسین است.
توکسین مزیت این تست تعیین نوع توکسین دار کلستردیم دیفیسیل در مدفوع است. انجام تست در ۲ تا ۳ نمونه مدفوع دقت تشخیصی را بالا می‌برد.

دیدگاهتان را بنویسید