محلول HCL 1 نرمال جهت بررسی DNase

محلول HCL 1 نرمال جهت بررسی DNase

مواد مورد نياز

اسيد كلريدريك غليظ 36 ميلي ليتر
آب مقطر 900 ميلي ليتر

توجه:

تجربه نشان مي دهد كه تركيب اين ميزان از اسيد وآب مقطر جهت بررسی تست DNase مناسب تر بوده وجواب بهتری مشاهده مي گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده