خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار > محلول HCL 1 نرمال جهت بررسی DNase

محلول HCL 1 نرمال جهت بررسی DNase

محلول HCL 1 نرمال جهت بررسی DNase

مواد مورد نياز

اسيد كلريدريك غليظ 36 ميلي ليتر
آب مقطر 900 ميلي ليتر

توجه:

تجربه نشان مي دهد كه تركيب اين ميزان از اسيد وآب مقطر جهت بررسی تست DNase مناسب تر بوده وجواب بهتری مشاهده مي گردد.