محیط کلیگر آیرون آگار KIA

محیط کلیگر آیرون آگار،مکانیسم شناسایی و توانایی تخمیرقند
در بسیاری از باکتریها گلوکز اولین منبع انرژی مورد استفاده است و در صورت اتمام این منبع باکتری متابولیسم خود را برای استفاده از دیگر منابع به ترتیب توانایی خود تغییر میدهد.
در محیط کلیگر آیرون آگار باکتری در صورت تخمیر قندها ایحاد اسید میکند که باعث تغییر رنگ معرف موجود(فنل رد) از قرمز به زرد میشود.
در این محیط در صورتی که باکتری قادر به تخمیر قندهای موجود نباشد برای تامین انرژی از پپتون استفاده میکند که با تولید مواد قلیایی رنگ معرف به قرمز تغییر میکند. باکتریها فقط در شرایط هوازی قادر به متابولیسم پپتون هستند.
مقدار تلقیح باکتری در سطح شیبدار چندین برابر قسمت استوانه ای میباشد. ابتدا در صورتی که باکتری قادر به تخمیر گلوکز باشد در سطح شیبدار و قسمت استوانه ای هردو ایجاد اسید میشود در نتیجه بالا و پایین لوله زرد میشوند.
در قسمت استوانه ای به علتی که تعداد باکتری کم است در صورتی که باکتری قادر به تخمیر گلوکز باشد مدت انکوباسیون ۱۸ تا ۲۴ ساعت ادامه می یابدو رنگ معرف زرد رنگ باقی میماند. پس از چندساعت به علت کثرت باکتری در سطح شیبدار ، گلوکز در این قسمت تمام میشود.
در صورتی که باکتری قادر به تخمیر لاکتوز باشد پس از گلوکز از لاکتوز استفاده میکند و با تداوم تولید اسید رنگ معرف همچنان زرد میماند. (اسید / اسید) (سطح و عمق زرد) مانند Ecoli

در صورتی که باکتری قادر به تخمیر گلوکز باشد ولی قادر به تخمیر لاکتوز نباشد پس از سه ساعت اول سطح و عمق هردو زرد میشوند ولی پس از آن به علت تمام شدن گلوکز در سطح شیبدار به علت کثرت باکتری ، باکتری از منبع بعدی (پپتون) استفاده کرده و سطح قرمز میشود ولی قسمت استوانه ای زرد رنگ باقی میماند . ( آلکالن/ اسید)( سطح قرمز ، عمق زرد) مثل شیگلا
در صورتی که باکتری قادر به تخمیر گلوکز و لاکتوز نباشد از ابتدا به استفاده از پپتون میپردازد و قسمت استوانه ای و سطح شیبدار هردو قرمز میشود (آلکالن/آلکالن) مثل سودوموناس

محیط KIA
لوله یک : حالت آلکالین/ آلکالین ، غیر تخمیری
لوله دو : حالت اسید / اسید ،
تخمیر گلوکز و لاکتوز
لوله سوم: حالت اسید/ اسید .
تولید گاز مثبت
لوله چهارم : حالت آلکالین /اسید

مکانیسم شناسایی توانایی احیای گوگرد و تولید سولفید هیدروژن در محیط KIA
در محیط کلیگر آیرون باکتری هایی که تولید سولفید هیدروژن میکنند در ترکیب با آهن موجود در محیط کشت، رسوب سیاه رنگ تولید میکنند.
گونه پروتئوس قادر به تولید سولفید هیدوژن SH2 و ایجاد رسوب سیاه می باشد.

تولید h2S
سمت راست : آلکالین / اسید
تولید H2S مثبت
سمت چپ : اسید / اسید
تولید H2S مثبت
محیط کلیگر آیرون آگار

مکانیسم شناسایی توانایی تولید گاز در محیط کلیگر آیرون آگار
برخی باکتریها در جریان واکنش های متابولیسمی، گاز هیدروژن و محتوی co2 تولید میکنند که موجب تشکیل حباب و یا پاره شدن محیط میشود.
گاهی تجمع گاز در عمق محیط باعث راندن محیط کشت به سمت بالای لوله میگردد.
تولید گاز
یجاد حباب و پاره شدگی در محیط KIA
تولید گاز مثبت

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده