محیط MR-VP

محیط MR-VP (متیل رد و وژ پروسکوئر):
جهت بررسی محصول نهایی تخمیر باکتری ها استفاده می شود. این محیط دارای قند گلوکز و فسفات دی پتاسیک است. تمام اعضای انتروباکتریاسه توانایی تخمیر قند گلوکز را دارند البته از دو راه مختلف یکی مخلوط اسیدی و دیگری تخمیر الکلی.
در تخمیر مخلوط اسیدی از محیط  متیل رد (MR) استفاده می شود که بی رنگ می باشد. برای انجام آزمایش ابتدا باکتری را در محیط MR-VP کشت داده و پس از ۲۴ ساعت معرف قرمز رنگ MR را قطره قطره به کشت افزوده و واکنش ایجاد شده را بررسی می نماییم. در صورتی که تخمیر از راه مخلوط اسیدی باشد معرف رنگ خود را در PH اسیدی حفظ می کند در غیر این صورت رنگ قرمز معرف بی رنگ می گردد.
در مسیر دیگر از تخمیر قند گلوکز، بوتیلن گلایکول تولید می شود.
بوتیلن گلایکول → استوئین → اسید پیروئیک  →  گلوکز

در این صورت میزان اسیدیته محیط پایین است و از معرف VP استفاده می شود (MR منفی است).
معرف VP از دو بخش آلفا نفتول ۵% و هیدروکسید پتاسیم ۴۰% تشکیل شده است. به ازاء ۲٫۵cc کشت ۲۴ ساعته MR-VP، شش قطره آلفا نفتول و دو قطره پتاس ۴۰% به محیط اضافه می شود، محیط را تکان داده و در دمای آزمایشگاه به مدت ۲۰ دقیقه بدون حرکت قرار می دهیم. پس از این مدت اگر باکتری VP مثبت باشد در سطح محیط کشت رنگ نارنجی ظاهر می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید