محیط SIM

محیط  SH2 -Indole – Motility = SIM:
در این محیط سه واکنش مورد بررسی قرار می گیرد: تولیدSH2، اندول و توانایی حرکت. در این محیط معرف وجود ندارد. در صورتی که باکتری دارای آنزیم تریپتوفاناز باشد می تواند از اسید آمینه تریپتوفان، اندول، اسکاتول و استیک اسید تولید کند. برای بررسی اندول از معرف کواکس یا ارلیخ ( پارا دی متیل آمینو بنزآلدئید) استفاده می شود  که در اثر واکنش اندول با عامل آلدئیدی کمپلکس قرمز رنگ ایجاد می شود. جهت بررسی حرکت باکتری، محیط به صورت نیمه جامد تهیه می شود یعنی دارای مقدار آگار کمتری است. برای بررسی حرکت باکتری یک کلنی را با نیدل در وسط محیط کشت در لوله فرو کرده و پس از ۲۴ ساعت حرکت بررسی می شود. در صورتی که باکتری قدرت حرکت داشته باشد، کدورتی در محیط ایجاد می نماید که نشان از حرکت باکتری در اطراف محل تلقیح است.
مانند سایر محیط های ذکر شده برای بررسی تولید SH2 از تایوسولفات  سدیم و سیترات آمونیوم فریک موجود در محیط کشت استفاده شده است. ایجاد رسوب سیاه در محیط شفاف SIM نشان دهنده تولید SH2 است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده