محیط SIM

یک محیط نیمه جامد است که به صورت استوانه ای در لوله آزمایش تهیه میشود. در این محیط تست های احیای گوگرد (S=SH2) ، تولید اندول(I=Indole) , حرکت ( M=Motlity) بررسی میگردد.

روش کار : به وسیله یک آنس نوک تیز مقداری از یک کلنی باکتری را به صورت عمود در محیط کشت داده و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت نگهداری نمایید سپس از لحاظ حرکت تولید اندول و SH2 بررسی کنید.
در صورتی که باکتری گاز SH2تولید کند  با آهن موجود در محیط ترکیب شده و ایجاد ترکیبات سولفور میکند و در نتیجه محیط سیاه میشود.
در صورتی که باکتری تولید اندول کرده باشد در صورت اضافه کردن معرف کواکس یا ارلیش ایجاد حلقه قرمز میکند.
در صورتی که باکتری حرکت کرده باشد اطراف خط آنس ایجاد کدورت کرده و کل محیط را کدر میکند .

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ