نحوه گزارش ماکروسکوپي نمونه هاي مدفوع

W L S F
آبكي شل نرم (خميري) شكل دار
30 دقيقه 30 دقيقه 30 دقيقه همان روز يا روز بعد
تروفوزوئيت تروفوزوئيت بندرت تروفوزوئيت تخم – لارو
تخم و لارو با تعداد کمتر تخم و لارو تخم – لارو كيست كيست

بررسي نمونه مدفوع و ثبت خصوصيات ظاهري بر اساس جدول ذيل

تهيه نمونه مستقيم (تروفوزوئيت و حركت آن)

آزمايش تغليظ و بررسي وجود تخم پارازيت هاي مدفوعي

در صورت عدم آزمايش در حال حاضر مي توان با استفاد ه از يکي از نگهدارنده هاي زير نمونه را فيکس نمود

نگهدارنده ها

            تغليظ                                         فرمالين 5% يا 10%

SAF                        تغليط – رنگ آميزي (عدم کيفيت مطلوب)

MIF                                                                  تغليظ

PVA                                                  رنگ آميزي و تغليظ

يك حجم مدفوع + سه حجم ماده نگهدارنده  – حداقل 30 دقيقه رقيق سازي نمونه

انتقال نمونه جهت تشخيص يا تاييد تشخيص:

نگهداري در فرمالين 5%(جهت موارد مشکوک به کيست)

جهت موارد مشکوک به تروفوزوئيت)) PVA نگهداري در

نگهداري در الکل 70% ( جهت انجام آزمايش هاي مولکولي)

جهت تشخيص کوکسيدياها SAFيا نکهداري درفرمالين 10%

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ