هیدرولیز DNA

هیدرولیز DNA:

۹۵% از ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت اند. برای تعیین  ۵% از ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز منفی و نیز افتراق استافیلوکوکوس اورئوس از تست DNase استفاده می شود.

این آزمایش برای بررسی توانایی میکروارگانیسم در هیدرولیز DNA به کار می رود. درصورت رشد باکتری در این محیط و هیدرولیز DNA پس از ریختن معرف بر روی محیط کشت، دراطراف کلنی بسته به نوع معرف واکنش ایجاد     می شود.

روش کار:

– ارگانیسم بر روی محیط DNase کشت داده می شود.

– پس از ۱۸-۲۴ ساعت گرم خانه گذاری پلیت بررسی می شود.

اگر از معرف اسید کلریدریک ۱N استفاده نموده و هاله ای شفاف در اطراف کلنی تشکیل شود به این معنی خواهد بود که DNA توسط باکتری هیدرولیز شده و در اطراف کلنی DNA وجود ندارد که با معرف رسوب دهد.

در صورت استفاده از تولوئیدین بلو ۰٫۱% به عنوان معرف، در صورت هیدرولیزDNA  ، اطراف کلنی به رنگ صورتی و بقیه محیط کشت به رنگ آبی دیده می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده