ویژگی گلبولهای سفید در رسوب ادراری

ویژگی گلبولهای سفید در رسوب ادراری:
حاشیه سلولها غیر شفاف است.
بصورت تو پر و مملو از گرانول می باشد.
برخی از انها حالت ترکیدگی و پارگی در در غشای خود دارند.
برخی از انها بزرگ و هسته شان براحتی قابل مشاهده است.
قطرشان بیش از دو برابر قطر گلبول قرمز است.

گلبول سفید در ادرارگلبول سفید

نحوه گزارش:

حداقل 10 میدان میکروسکوپی را با عدسی 40 و نور کم مشاهده کنید و میانگین تعداد انها را گزارش کنید…
اگر تعدادشان از میزان نرمال خیلی بیشتر بود اینطور گزارش کنید:
Few.1+.2+.3+.many

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]