پروتئین بنس جونز

پروتئین بنس جونز

بهترین طریقه جستجوی این پروتئین استفاده از روشهای ایمونولوژی و روش الکتروفورز روی کاغذ است .

روش عملی  روتین:

-در یک لوله آزمایش ۴ سی سی ادرار صاف شده ریخته آن را به مدت ۱۵ دقیقه دربن ماری ۵۶ درجه قرار میدهیم . در صورتی که پس از این مدت کدورتی پدیدار گردد می توان به وجود پروتئین بنس جونز مشکوک شد . در صورت پیدایش کدورت یا رسوب لوله را برای چند دقیقه در یک بن ماری جوش قرار می دهیم . مشاهده هر نوع کاهش در کدورت یا کاهش مقدار رسوب دلیل بر وجود پروتئین بنس جونز میباشد . مشاهده  افزایش  کدورت و یا رسوب  در دمای جوش دلیل وجود  سایر پروتئینها میباشد . در چنین حالتی محتوی لوله را سریعا صاف می نماییم . در صورتی که محلول صاف  شده ابتدا شفاف  و سپس  در اثر  نزول دما  (۴۰ تا ۶۰ درجه)  کدر و بالاخره دراثر سرد شدن  (دمای آزمایشگاه )  دوباره  شفاف  گردد  دلیل وجود پروتئین  بنس جونز میباشد .

جهت کنترل نوار ادرار از urine controlاستفاده میشودکه در جدول ۱ مقادیر آن نوشته شده است ونتایج آن به شرح ذیل میباشد.

Low control

نتایج کنترل نوار ادرار با کنترل سطح پایین :

PH = 6       پروتئین = ۲+       استن = منفی    قند = +

وزن مخصوص = ۱۰۰۶

High control

نتایج کنترل نوار ادرار با کنترل سطح بالا :

PH = 6            پروتئین = ۴+        خون = منفی    قند =+++

وزن مخصوص =۱۰۲۰

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ