کریستال اسید اوریک

کریستال اسید اوریک

در PH پایین ایجاد شده وبه اشکال مختلف از قبیل لوزی، صفحات مسطح 4 ضلعی ، منشور ، بیضی های نوک تیز ،اشکال روزت و صفحات نامنظم دیده می شود ،این کریستالها اکثرا رنگی بوده و به صورت کلاسیک زرد تا قهوه ای متمایل به قرمز می باشند البته در موارد نادر بی رنگ بوده و شبیه کریستال سیستئین شش گوشه می باشد.

کریستال اسید اوریک

علل
افزایش چرخه متابولیسم نوکلئو پروتئینها بخصوص در هنگام شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم ،سندرم لیش نیهان، سنگهای کوچک حالب، نفرو پاتی اورات ناشی از نقرس، شرایط تب حاد، نفریت مزمن، افزایش متابولیسم پورین ها.

دیدگاهتان را بنویسید