کریستال اسید هیپوریک

کریستال اسید هیپوریک

در بسیاری از غذاهای کنسروی از بنزوات بعنوان نگهدارنده استفاده میشود.پس از مصرف این کنسروها وهمچنین پس از مصرف سبزیجات این کریستال در ادرار دیده خواهد شد.
شکل این کریستالها تیغه ای و بصورت منشور چند وجهی قابل رویت خواهد بود.

کریستال اسید هیپوریک

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده