کریستال امپی سیلین

کریستال امپی سیلین

این کریستال جزو کریستالهای غیر طبیعی بوده و به صورت تیغه های دراز و بدون رنگ و بیشتر بصورت پراکنده از هم دیده میشوند.

کریستال امپی سیلین

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده