کریستال تیروزین

کریستال تیروزین
این کریستال در ناهنجاریهای شدید کبد در رسوب ادرار مشاهده خواهد شد.مانند سیروز.سرطان و هپاتیت حاد…
شکل این کریستال به صورت تیغه های دراز و تیز که در کنار هم شکل قاصدک! به خود گرفته اند.

کریستال تیروزین

دیدگاهتان را بنویسید