کریستال سولفونامید

کریستال سولفونامید
این کریستالها شبیه کریستالهای سولفادیازین میباشد
این کریستالها نیز بی رنگ یا قهوه ای بوده و به شکل خوشه های خیلی متراکم قابل مشاهده میباشند.

کریستال سولفونامید

دیدگاهتان را بنویسید