کریستال سیستئین

کریستال سیستئین
این کریستال بیشتر در ادرار های اسیدی قابل مشاهده است.وجود ان در ادرار علامت سنگ میباشد.شکل این کریستال ها بصورت صفحات شش ضلعی مسطح و معمولا با زاویه های منظم و غیر منظم قابل مشاهده است.

کریستال سیستئین