کریستال فسفات امورف

کریستال فسفات امورف

این کریستال ها جزو کریستالهای طبیعی رسوب ادرای میباشد و وجودش از نظر پزشکی ارزش چندانی ندارد.بلورهای این کریستال ظریف و ریز بوده و برعکس اورات امورف ساختار بلوری نداشته و کریستالها دانه دانه و تقریبا غیر متراکم هستند.

فسفات آمورف

دیدگاهتان را بنویسید