کریستال کلسترول

کریستال کلسترول
کریستال شدن کلسترول و پیدایش ان در ادرار نشانه بیماری های کلیوی است.امااحتمال وجود این کریستال بسیار پایین است.
این کریستال در رسوب ادرار به شکل صفحاتی شیشه مانند و در اندازه های کوتاه و بلند و همچنین بصورت پهن مشاهده خواهد شد.

کریستال کلسترول