خانه > میکروب شناسی و آنالیز ادرار > کریستال کلسیم فسفات

کریستال کلسیم فسفات

کریستال کلسیم فسفات
این کریستالها جزو کریستالهای قلیایی و طبیعی ادرار بوده و زیاد مشاهده نمیشود و تقریبا غیر شایع است
خیلی شبیه به کریستال سولفونونامید میباشد.و به شکل  تیغه های منشوری شکل تکی و مجموعه های یه هم چسبیده قابل رویت میباشد.

کریستال کلسیم فسفات