کست سلولهای اپیتلیال

کست سلولهای اپیتلیال

بصورت کلی برخی سلولهای اپی تلیال نظیر اپیتلیال ترانزیشنال،شبیه به گلبولهای سفید میباشند.به همین علت تشخیص وافتراق این ها از هم کمی مشکل است.
در بحث های گذشته برای مشخصات ایندو توضیحاتی ارایه شد…

کست های اپیتلیال زیاد شایع نیستند مگر درحالتی که اسیب هایی جدی به بافت کلیوی وتوبول ها وارد شود.مانند نکروز(مرگ بافت) و یا عفونت های جدی گلومرولی و توبولی.به نظر میرسد بیشتر سلولهای موجود در کست اپیتلیال از نوع ترانزیشنال و رنال باشند.

نحوه تشخیص
سلولها بصورت فشرده کنار و روی هم قرار گرفته اند و یا در برخی از کست چند سلول اپی تلیال دنبال هم قرار گرفته اند.حاشیه های نسبتا منظم و بیشتر به رنگ زرد مایل به قهوه ای دیده میشوند.

کست اپی تلیال

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده