کشت در محیط مانیتول سالت آگار

کشت در محیط  مانیتول سالت آگار:
با استفاده از محیط های کشت انتخابی مانند مانیتول سالت آگار می توان استافیلوکوکوس اورئوس یا ساپروفیتیکوس و اپیدرمایدیس را از هم شناسایی و یا استافیلوکوکوس اورئوس را از نمونه های مخلوط جدا سازی کرد. این محیط کشت غلظت بالایی از نمک کلرید سدیم (۷٫۵%)، پپتون، قند مانیتول و معرف فنل رد به عنوان اندیکاتور PH دارد. پس از ۲۴ ساعت، رشد و ایجاد کلنی در محیط کشت نشان گر مقاوم بودن باکتری به کلرید سدیم و تغییر رنگ فنل رد به رنگ زرد نشان دهنده تخمیر مانیتول توسط باکتری ایزوله می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

چهار + 10 =