کلستریدیوم تتانی

این باکتری نام دیگرش باسیل نیکو لایر میباشد و عامل بیماری کزاز است.اسپورهایش در روده حیوانات،بخصوص اسب و همچنین در خاک به فراوانی وجود دارد.
بی هوازی اجباری بوده و دارای اسپور انتهایی وشبیه به چوب طبل میباشد.همچنین دارای فلاژل پری تریش و متحرک میباشد.
قندها را تخمیر نمیکند و کاتالاز منفی میباشد.

جهت تشخیص میتوانیم از نمونه های ترشحات و بافت برداشته شده از زخم استفاده کنیم.میتوانیم از اینها با استفاده از سرم فیزیولوژی سوسپانسیون تهیه کرده و روی محیط کشت؛کشت بدهیم…

تشخیص آزمایشگاهی
کشت
جهت کشت این باکتری میتوان از محیط های زیر استفاده کرد.
محیط آگار خوندار
محیط CMB(گوشت پخته شده:cooked meat broth)
محیط تیوگلیکولات غنی شده

برای کشت باید پلیتها را به مدت ۴۸ ساعت در شرایط بی هوازی قرار بگیرند.(۸۰% نیتروژن،۱۰%گاز کربنیک و ۱۰%هیدروژن) ….
سپس انها را در حرارت ۳۷ درجه قرار میدهیم.

این باکتری روی محیط آگار خوندار همولیز و سوارمینگ ایجاد میکند.برای تشخیص قطعی کلستریدیوم تتانی از تستهای ایمونولوژیک (آگلوتیناسیون)استفاده میشود.

حرکت سوارمینگ
به معنی حرکت گروهی باکتریها؛که در آن چنیدین باکتری با هماهنگی با یکدیگر با کمک تاژک در یک محیط جامد حرکت میکنند…

تست آگلوتیناسیون
کلنی خالص ارگانیسم مورد نظر را با آنتی سرم پلی والان کلستریدیوم تتانی مجاور میکنیم که در صورت ایجاد آگلوتیناسیون،وجود تتانی اثبات میشود